Wednesday, April 16, 2008

Happy 18th Birthday V

Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy 18th birthday, dear V


Happy birthday to you!

I love you, baby girl!

1 comment:

Kaylene said...

Happy Birthday V! I hope you had a wonderful day!!!